w w w w

baner
baner                 STRONA PODMIOTOWA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ IUNG PIB PUŁAWY
Tu jesteś:   Strona główna Przedmiot działalnosci Podprogram 3
large small default
Przedmiot działalności-Podprogram 3 PDF Drukuj Email

PODPROGRAM 3
Ocena i wspieranie procesów kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej  na różnych poziomach zarządzania z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych  i organizacyjno-ekonomicznych

Współczesne rozwiązania wprowadzane do praktyki gospodarczej powinny być zgodne z zasadami rozwoju zrównoważonego. W przypadku rolnictwa oznacza to konieczność właściwego dostosowania kierunków i intensywności produkcji do występujących warunków przyrodniczych. Rolnictwo zrównoważone powinno spełniać następujące warunki:

  • ocenę warunków przyrodniczych z punktu widzenia możliwości rozwoju produkcji rolniczej,   dostrzeganie wszystkich funkcji gleb,
  • wskazywanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego,
  • wyznaczanie obszarów wrażliwych, narażonych na procesy degradacji środowiska,
  • poszukiwanie możliwości ograniczania lub wyeliminowania zagrożeń,
  • wspieranie koncepcji wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Działania w zakresie kształtowania środowiska rolniczego przebiegają jednocześnie z procesami jego użytkowania i ochrony.
Rolnictwo polskie, zgodnie z nakreśloną strategią jego rozwoju oraz wymaganiami akcesyjnymi, podlegać będzie dość głębokim przemianom. Warunkiem ich przeprowadzenia jest racjonalizacja użytkowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz uwzględnienie w jej kształtowaniu nowych potrzeb i programów rozwoju rolnictwa. Konieczność sprostania tym wyzwaniom zwiększy zapotrzebowanie na wspomaganie informacyjne, które jest nieodzowną podstawą właściwych decyzji.
 
Budowa systemów informatycznych, zgodnych z potrzebami i standardami przyjętymi w Unii Europejskiej, wymaga pilnego przetworzenia danych agroklimatycznych, glebowych oraz urządzeniowych do postaci numerycznej. Podprogram będzie realizowany poprzez tworzenie i adaptację modeli i aplikacji umożliwiających szybki dostęp do informacji charakteryzujących: warunki produkcji rolniczej, waloryzację przestrzeni, sposoby jej użytkowania, spodziewane efekty produkcyjne, skutki wykorzystywania przyrodniczych zasobów rolnictwa i inne funkcje przestrzeni. Opracowywane modele i aplikacje opisywać będą w sposób dynamiczny zmienność zjawisk i procesów przyrodniczych oraz antropogenicznych z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych i zasad ekorozwoju. Bazy danych, modele i aplikacje generujące niezbędne informacje odnosić się będą do trzech szczebli zarządzania i podejmowania decyzji – krajowego, regionalnego i lokalnego. Ponadto będzie prowadzona ocena potencjalnych możliwości produkcyjnych różnych regionów Polski, gdyż po wprowadzeniu gospodarki rynkowej zróżnicowanie to wyraźnie wzrosło i uległy dezaktualizacji dotychczasowe kryteria rejonizacji produkcji roślinnej. Uzyskane wyniki mogą być przydatne do regionalizacji przyszłej polityki rolnej.

Celem podprogramu badawczego jest wspieranie racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej na różnych poziomach zarządzania z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych. Jednocześnie podprogram ma na celu opracowanie zasad organizacji i funkcjonowania gospodarstw rolniczych, umożliwiających realizację celów zrównoważonego rozwoju w różnych warunkach przyrodniczych i ekonomiczno-organizacyjnych. Prace badawcze będą przede wszystkim ukierunkowane na poszukiwanie takiej struktury

.............................................................
Wpisany przez Administrator    20.01.2009

Zmieniony 15.01.2016
Liczba odwiedzin :2621